« Πρώτα προσπαθούν να σε αγνοήσουν, μετά να σε γελοιοποιήσουν, μετά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικάς » (Γκάντι)
« Μας έχουν καταλογίσει τα πάντα, εκτός από αυτό που πραγματικά είμαστε και φοβούνται » (Ντεμπόρ)
English
English

Francais

Italiano

Espanol

Portuguese

Deutsch

Polska

Russian

   
Καλώς ήλθατε,
στον επίσημο δικτυακό τόπο
του Υπάτου Συμβουλίου των
Ελλήνων Εθνικών
Αρχική σελίδα
Σχετικά με το ΥΣΕΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Μ.Μ.Ε.
Γίνετε Μέλη
Κείμενα - αρχεία
Ιστορίες Αγάπης
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Βασικά Ελληνικά τυπικά προς χρήση των Ελλήνων Εθνικών
Ονοματοδοσία
Γάμος
Κήδευση
Τα παραπάνω αποτελούν ένα βασικό σχεδίασμα τυπικών και μπορούν να προσαρμοστούν ή διαμορφωθούν ελεύθερα από τον καθένα Εθνικό θρησκευτή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τον αφορούν.
Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι
«Εκατηβόλος»
Περιοδικό Διιπετές
Βλάσης Ρασσιάς
Ελλήνων Τόποι
Δελφύς - ΥΣΕΕ
ΥΣΕΕ Αμερικής
Ένωση Σαμίων Εθνικών
Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά
Αρχαίο Αττικό Ημερολόγιο
 

Αναζήτηση στις σελίδες του ysee.gr
Powered by FreeFind
το ysee.gr έχει βελτιστοποιηθεί για τον Mozila FireFoxΛατρευτικά ή Τοπικά Επίθετα και Επικλκήσεις του θεού Διονύσου
από τον Βλ. Γ. Ρασσιά (αναδημοσίευση με άδεια)

Αβροκόμης
Αγλαόδωρος
Αγλαόμορφος
Αγλαός
Αγνός
Αγνοτελής
Άγριος
Αγροίκος
Αδάκρυτος
Αδήριτος
Αδωνεύς
Αεξίφυτος
Αθήητος
Αιγοβόλος
Αιγύπτιος
Αιθιοπικός
Αιολόμορφος
Αισυμνήτης
Ακερσικόμας
Ακρατοφόρος
Ακοίμητος
Ακόρητος
Ακροκάλιξ
Ακήρυκτος
Αλεξητήρ
Αληθής
Αλύσιος
Αμαίμακτος
Άμβροτος
Αμείδητος
Αμήτωρ
Αμπελόης
Αμπελοφύτωρ
Αμφιετηρής
Αμφιετής
Αμώμητος
Άναλκις
Άναξ
Ανθεύς
Άνθιος
Ανώτατος
Αοίδιμος
Απαλός
Απειλητήρ
Απειρόμοχθος
Απένθηρος
Απήμων
Αρεύς
Αρήϊος
Αριπρεπής
Αροεύς
Άρρητος
Αρχέγονος
Αρχέκακος
Ασίδηρος
Αστροχίτων
Ατάρβητος
Άτρομος
Αυξητής
Βακχείος
Βακχεπαιάν
Βακχεύς
Βακχεύτωρ
Βάκχος
Βασαρεύς
Βασιλεύς
Βοιωτός
Βοκραιρός
Βοτρυόεις
Βοτρυόκοσμος
Βοτρυοχαίτας
Βοτρυφόρος
Βριαρός
Βρισαίος
Βρόμιος
Βροτοσόος
Γαληναίος
Γαμοστόλος
Γελόως
Γηθόσυνος
Γιγαντολέτης
Γιγαντοφόνος
Γονόεις
Γοργυεύς
Γυναιμανής
Δασύλλιος
Διάκοσμος
Δίγονος
Διθύραμβος
Διμάτωρ
Δίμορφος
Διογενής
Δισσοτόκος
Διφυής
Δορυκτιπόλος
Δορυσόος
Δολόεις
Δόσερος
Δουσαρεύς
Δρακοντοκόμος
Εγερσίγελως
Εγερσίκορος
Εγερσίκωμος
Εγερσίμοθος
Ειραφιώτης
Ελελεύς
Ελεύθερος
Ελυγεύς
Ένορχος
Επάφιος
Επιλήνιος
Ερεβίνθιος
Ερίβρομος
Ερνεσίπεπλος
Ερωμανής
Ευαστήρ
Ευβουλεύς
Εύβουλος
Εύθυρσος
Ευϊερος
Εύϊος
Ευπεμάλος
Ευπολύβουλος
Ευρυχαίτης
Ευστέφιος
Εύυμνος
Ευώδης
Ζαγρεύς
Ζαγρής
Ζάθεος
Ζάλοχος
Ζέων
Ζηλαίος
Ζηλήμων
Ζηλοδοτήρ
Ζυγόδεσμος
Ζωογόνος
Ήβων
Ηδόθροος
Ηδυπότης
Ηδύς
Ηπεροπεύς
Ήπιος
Ηρικεπαίος
Θαλασσόμοθος
Θαλασσόπονος
Θαλασσοπόρος
Θεηγενής
Θέοινος
Θέρμιος
Θεσμοφόρος
Θηβαιγενής
Θηλυμανής
Θηλύμορφος
Θηλύφρων
Θιασώτης
Θομωλίων
Θρασύς
Θρήϊξ
Θριαμβο-διθύραμβος
Θυρσαχθής
Θυρσομανής
Θυρσοτινάκτης
Θυρσοφόρος
Θυωναίος
Θυωνεύς
Ίακχος
Ικάριος
Ιμερόεις
Ιμερτός
Ινδολέτης
Ιοβάκχος
Ιοπλόκος
Ισοδαίτης
Καδμείος
Καλεσίχορος
Καλλίνικος
Καλλωνάτης
Καλός
Καλυδώνιος
Κάρπιμος
Καρυβαρέων
Καρυμβοφόρος
Κελαδεινός
Κεραός
Κερασφόρος
Κεφαλλήν
Κισσόβρυος
Κισσός
Κισσοκόμος
Κισσοστέφανος
Κισσοφόρος
Κισσοχαρής
Κισσοχαίτας
Κισσοχίτων
Κρήσιος
Κρύφιος
Κρυψίγονος
Κύβηλος
Κωμαστής
Κωμαίος
Λαγαβόλος
Λαμπτήρ
Λευκανίτης
Λευκοχίτων
Ληθικηδής
Ληναίος
Λικνίτης
Λιποπτόλεμος
Λυαίος
Λυδός
Λυσιμελής
Λυσιμέριμνος
Λύσιος
Λυσιπαίγμων
Λυσίπονος
Λυσίφρων
Λυσσάς
Μαιναδικός
Μαινόμενος
Μαιόνιος
Μανιακός
Μαρωναίος
Μεγασθενής
Μεθυδώτης
Μεθυμναίος
Μεθυσραλής
Μειλίχιος
Μελαναιγής
Μελλόγαμος
Μελπόμειος
Μενεπτόλεμος
Μενώλιος
Μητρηφόρος
Μητροτρεφής
Μυγδένιος
Μυριόμορφος
Μύστης
Νάξιος
Ναρθηκοφόρος
Νεβριδόπεπλος
Νεβροχίτων
Νεβρωδεύς
Νηπενθής
Νυκτέλιος
Νυκτέριος
Νυκτοπόλος
Νυκτοφαής
Νυσαίος
Νυσήϊος
Ξανθοκάρηνος
Ξενοδώτης
Ξυνός
Ξυστοβόλος
Οβρομόθυμος
Οινοβαρής
Οινοδότης
Οινόφυτος
Οινόχυτος
Οίνοψ
Οιστρήεις
Οργίλιος
Όργιος
Οργιοφάντης
Ορειμανής
Ορεσικόμος
Ορεσίτροφος
Ορεσιφοίτης
Ορέσκιος
Ορθός
Ορίβακχος
Οριπλανής
Ορισίνομος
Οριτρεφής
Ορμάδιος
Ορχηστήρ
Παιδοκόμος
Παντοδυνάστης
Παρίπολος
Παυσίπονος
Πατρώος
Περικιόνιος
Περισθενής
Πλαγκτήρ
Ποθόβλητος
Ποθυνός
Ποκιλόβουλος
Πολίτης
Πολυβλέφαρος
Πολύβουλος
Πολυγηθής
Πολυειδής
Πολύκωμος
Πολυπάρθενος
Πολυπότης
Πολυστάφυλος
Πολυστέφανος
Πολυώνυμος
Πολύϋμνος
Πρωτόγονος
Πυρίβρομος
Πυριπνείων
Πυρίσπορος
Πυριφεγγής
Πυρογενής
Ραδινός
Ρηνοχοριεύς
Ρηξίνοος
Ρηξίχθων
Ρικνώδης
Ροιζήτωρ
Σαβάζιος
Σαβάσιος
Σακίτης
Σάτυρος
Σαώτης
Σεμεληγενέτης
Σεμεληεύς
Σκηπτούχος
Σκιρτητής
Σταφυλικόμος
Σφάλτης
Σφελασφόρος
Σωτήρ
Τανυπλόκαμος
Ταυροκέφαλος
Ταυρόκερως
Ταυρόκρανος
Ταυρομέτωπος
Ταυρόμορφος
Ταυροφαής
Ταυροφόνος
Ταύρος
Ταυρωπός
Ταχύμηνις
Τελετάρχης
Τερψίβροτος
Τρίγονος
Τριφυής
Τρύγωνος
Τυρρηνολέτης
Τυφλός
Υγρόμυθος
Υγρός
Ύης
Υλήεις
Υμενήϊος
Υπναλέος
Υπνόεις
Υπνοφόβης
Υποβρύχιος
Υποκόλπιος
Φαυστήριος
Φεραυγής
Φηρομανής
Φιλάγρυπνος
Φιλάκριτος
Φιλάλυπος
Φιλίυϊος
Φιλόβοτρυς
Φιλομειδής
Φιλοπαίγμων
Φιλοπευθής
Φιλόπτορθος
Φιλόσαρθμος
Φιλοσκόπελος
Φιλοστάφυλος
Φιλόστοργος
Φιλοτίμητος
Φιλοχορευτής
Φοιταλιώτης
Φρενοθελγής
Φρικτός
Φυγαλώς
Φυγοπτόλεμος
Φυτηκόμος
Χαλίφρων
Χαλκιχίτων
Χαρίεις
Χθόνιος
Χλαόκαρπος
Χοιριμανής
Χορευτής
Χοροτερπής
Χοροίτυπος
Χοροπλεκής
Χρύσασπις
Χρυσεγχής
Χρυσεομύτρας
Χρυσόκερως
Χρυσοκόμης
Χρυσωπής
Ψευδολέας
Ψεύστης
Ψίλας
Ψορομηδεύς
Ψυχαδαϊκτης
Ψυχιπλανής
Ωμάδιος
Ωμηστής
Ωρεσίλοιπος
Ώριος

 


«Είμαστε οι Ινδιάνοι της Ελλάδος»


 

Δελτίο Τύπου 185 / 13. 5. 2006

Με ημερομηνία 7 Μαϊου 2006 απεστάλη Υπόμνημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) αναφορικά με την ανάγκη για:

  1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
  3. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

στους κ.κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργό Πολιτισμού,

με κοινοποίηση σε 16 ακόμα σχετιζόμενους με το ζήτημα φορείς (διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικά πολιτικά Κόμματα, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.ά.).

Το κείμενο του Υπομνήματος βρίσκεται εδώ  Αναφορά στο υπόμνημα του ΥΣΕΕ προς την κυβέρνηση σχετικά με τα δικαιώματα των Ελλήνων Εθνικών από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ του Σάββατου 13.5.2006

[ δείτε την σελίδα ]Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών
, που είχε θέμα «Οι Υψηλές Αξίες των Προχριστιανικών Παραδόσεων και Θρησκειών», πέρασε πια στην Ιστορία, όχι τόσο ως το μεγαλύτερο έως τώρα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις προχριστιανικές παραδόσεις των λαών της γής , αλλά, κυρίως, ως ένα πέρα για πέρα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο ...
[ περισσότερα ]

 © Πνευματικά δικαιώματα Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών
Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίας του δικτυακού τόπου ysee.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του Υ.Σ.Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το ysee.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου ysee.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το Υ.Σ.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το ysee.gr καθώς και για το περιεχόμενο των κειμένων που αναρτώνται στην Αγορά από τους χρήστες.