ΕΠΙΣΤΟΛΗ 249 / 5.3.2012

Προς:

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, Τμήμα Α
Καραγιώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10184 Αθήνα

Κοιν.:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
Καραγιώργη Σερβίας 10, ΤΚ 10184 Αθήνα

2. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ» ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε συνέχεια της 245 / 2.12.2011 επιστολής μας και σε απάντηση της με αριθμό πρωτ. Δ12Α 1026077 ΕΞ 2012 / 9.2.2012 υμετέρας, η οποία κοινοποιήθηκε, με αόριστη παράκληση «για ενέργειες αρμοδιότητός του», στο Υπουργείο Παιδείας (και μάλιστα στην Διεύθυνση «Ετεροδόξων & Ετεροθρήκων», κάτι που βεβαίως τουλάχιστον μας προσβάλλει ως Έλληνες), επανερχόμαστε για να σας δηλώσουμε ότι τα όσα αναφέρετε στις παραγράφους 1 - 3 της ως άνω επιστολής σας ήσαν ήδη γνωστά και φυσικά κατανοητά σε εμάς πριν συντάξουμε και σας αποστείλουμε την αρχική 245 / 2.12.2011 επιστολή μας.

Αποσαφηνίζουμε λοιπόν και επεξηγούμε ότι εκείνο που επί της ουσίας θίξαμε με την ως άνω αρχική μας επιστολή είναι ο παραλογισμός του να υποχρεώνει η Πολιτεία τις μη Ν.Π.Δ.Δ. θρησκείες να καταβάλλουν ανά έτος «φόρο επιτηδεύματος» επειδή με πρόσφατο νόμο τον καταβάλλει ο τύπος νομικού προσώπου που αυτές εξ ανάγκες έχουν εδώ και πολλά χρόνια επειδή αυτή η ίδια η Πολιτεία τούς έχει αρνηθεί κατάλληλο νομικό πρόσωπο για θρησκείες (λ.χ. Θρησκευτική Ένωση).

Πρόκειται συνεπώς για μία κυκλική αδικία, η οποία τώρα αδικεί τις μη Ν.Π.Δ.Δ. θρησκείες όχι μόνο σε επίπεδο συλλογικού ανθρωπίνου δικαιώματος, αλλά και σε οικονομικό, αφού ουσιαστικά τις υποχρεώνει να εξαγοράζουν ανά έτος το δικαίωμα απλώς να υπάρχουν!

Είναι προφανές βεβαίως ότι γι' αυτόν τον νομικό παραλογισμό δεν ευθύνονται οι ούτως ή άλλως εδώ και δεκαετίες αδικούμενες σε επίπεδο συλλογικού ανθρωπίνου δικαιώματος μη Ν.Π.Δ.Δ. θρησκείες. Δεδομένης λοιπόν της νέας αυτής κατάστασης που δημιούργησε η ρυθμιστική του ν. 3986/2011 Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1167/2.8.2011, η Πολιτεία είτε θα πρέπει να χορηγήσει άμεσα στις μη Ν.Π.Δ.Δ. θρησκείες ειδικό νομικό πρόσωπο για να λειτουργήσουν ως τέτοιες, είτε να απαλλάξει (προφανώς με νεότερη Υπουργική Απόφαση) από τον «φόρο επιτηδεύματος» τα νομικά τους πρόσωπα που εξαναγκάζονται να έχουν μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Αυτό επί της ουσίας είπαμε και με την ως άνω αρχική μας επιστολή.

Ευελπιστώντας ότι θα έχουμε την επί της ουσίας απάντησή σας και την συνακόλουθη άμεση επίλυση μέρους τουλάχιστον τού μεγάλου προβλήματος με το εν γένει συλλογικό θρησκευτικό δικαίωμα στην χώρα μας,

χάριτας πλείστας ομολογούμε.

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών