Την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, Ιερείς του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών παραβρέθηκαν στην απόδοση Τιμών του Οίκου Ελλήνων - Εθνικών «Θύρσος» για τον Εστεμμένο Φιλόσοφο Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό και τον Εθνεγέρτη Φιλόσοφο Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό. Στην εκδήλωση παρέστη και αντιπροσωπεία της ιταλικής θρησκευτικής Eνώσεως Pietas.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Οίκου Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος»:

ΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΗΓΕΤΩΝ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ / Honoring the leading prefects, Giuliano and Pletone, on June 26, Athens / Onorare i prefetti leader, Giuliano e Pletone, il 26 giugno, Atene

Ο Οίκος του Θύρσου, ολοκλήρωσε την ολοήμερη Τίμηση της 26ης Ιουνίου προς τους Σεπτούς Προμάχους μας
Η πρώτη και κύρια Ιεροπραξία έλαβε χώρα, όπως σε κάθε Ετήσιο Κύκλο, ακριβώς στην Αυγή, στον λόφο του Αρείου Πάγου δίπλα στον Ναό της Θεάς Αθήνας, στο σημείο από όπου ουσιαστικά εκκίνησε στην Ελλάδα η επέλαση της άλωσης των Εθών μας, αλλά, πρωτίστως, στο Σημείο όπου αποτελούσε πάντοτε έναν ομφαλό για την απόδοση Δικαιοσύνης στην Πόλη των Αθηνών (μαζί με τον λόφο του Αρδηττού). Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης, ότι στο ίδιο σημείο, έχει καθιερωθεί από τους Προγόνους ένας από τους ελάχιστα γνωστούς Βωμούς προς τον Θεό Άρη, ο οποίος και πάλι Τιμάται και αποκαθάρεται η εστία του, όπως αρμόζει από εμάς τους Έλληνες.
Τα Μέλη του Οίκου, είχαν την χαρά και την Τιμή, να Τελέσουν μαζί με Ιερείς του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων ΕΘνικών οι οποίοι παρέστησαν με τις Σημαίες του Επισήμου και αναγνωρισμένου Φορέα της Εθνικής μας Θρησκείας και όλων των Εθνικών , αλλά και μαζί με τους Ιερείς της Εθνικής Ρωμαικής Θρησκείας απο την Θρησκευτική Ένωση “Pietas”, οι οποίο βρέθηκαν στην Αθήνα προσκεκλημένοι από τον Οίκο μας για την Ιεροπραξία, σε συνέχεια των κοινών μας δραστηριοτήτων ως Αδελφοποιημένες Κοινότητες Εθνικών.
Το Τιμητικό Τελεστικό, ολοκληρώθηκε στη Δύση του Ηλίου, με την Ευχαριστήρια και Επινίκια Ιεροπραξία στην Αίθουσα του Οίκου μας “Αιθων”, όπου και στον Οικιακό μας Βωμό, ανανεώσαμε την Ισχύ της δοθείσας Υπόσχεσης των Μελών του Οίκου μας.
Η Τιμητική ημέρα ολοκληρώθηκε με Συμπόσιο που ετοιμάστηκε από εμάς προς τους καλεσμένους μας Αδελφούς Ιερείς και Ιέρειες από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, των Αδελφών της Pietas, συγγενείς και Φίλους όπου και συζητήσαμε τα επόμενα σημαντικά στάδια για την εμπέδωση των κοινών Σκοπών μας.
Είθε οι Αγαθοί Θεοί μας, να μας παρέχουν τη Δύναμη και το Σθένος, ώστε οι πρέπουσες Τιμές να αποδοθούν εκ νέου στον Επόμενο Κύκλο, με ακόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα και Επισημότητα προς τους Ηγέτες μας, τον Φλάβιο Κλαύδιο Ιουλιανό και τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα.
Ευχαριστούμε όσους μας Τίμησαν με την παρουσία τους, όσους κατέφθασαν έστω και με καθυστέρηση λόγω ανελλειμένων υποχρεώσεων, μόνο και μόνον για να συναντηθούμε για ελάχιστα λεπτά, όσους Αδελφούς και Αδελφές του Οίκου μας δεν κατάφεραν να βρίσκονται στη Σύναξη, αλλά ακόμη και από χιλιόμετρα απόσταση φρόντισαν να δώσουν το δικό τους “παρών”.

Η δοθείσα Υπόσχεση παραμένει πάντοτε σε Ισχύ. 
Ο Πατέρας Αυτοκράτορας Ήλιος Αιώνια Νικητής!

Οίκος του Θύρσου

Morning Rite / Πρωινή Ιεροπραξία / Rito del giorno

Μέλη του Οίκου «Θύρσου» μαζί με Ιερείς της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας  

Officer of the Oikos Mr. Evangelos Kiousis with President of the "Pietas", Mr. Giuseppe Barbera / Ufficiale di Oikos Mr. Evangelos Kiousis con il presidente dei "Pietas", il signor Giuseppe Barbera  

Νυχτερινή Ιεροπραξία - Συμπόσιο / Night Rite - Symposium / Rito di note - Symposium  

Μέλη του ΥΣΕΕ, του Οίκου Θύρσου και της Pietas / Members of YSEE, Thyrsos and Pietas / Membri di YSEE, Thyrsos e Pietas 

Honoring the leading prefects, Giuliano and Pletone, on June 26, Athens

The Oikos of Thyrsos, completed the all-day tribulation of June 26th to our Sacred Promachus The first and central Rite took place, as in each Annual Cycle, at Dawn, on the hill of Areios Pagos, next to the Temple of the Goddess Athena, at the very place where Hellas was actually initiated by the pursuit of the Ethos of our Nation, but above all, at the Point where was always a navel for the Justice in the City of Athens (along with the Ardittus hill). Of great importance it is that at the same spot, the Ancestors have established one of the least-known altars to our God Ares, who is again honored and his ritual estia cleansed, by Hellenes. The Members of the Oikos had the pleasure and the honor to perform the Rite along with the Priests of the Supreme Council of Ethnic Hellenes who attended with the Flags of the Official and Recognized Agency of our Ethnic Religion and of the whole body of Ethnikoi, and also together with Priests of the Ethnic Romani Religion by the Religious Union "Pietas", that came in Athens, invited by our Oikos for the Rite, as a follow-up to our common activities of Brotherhood Communities. The Honorary date, was completed on the setting of the Sun, with a Thanksgiving and Victorious Rite at our Oikos’s Hall “Aithon”, where we also renewed the given Promise of the Members of Thyrsos. The Honorable Day was completed with a Symposium prepared by us to our guests Brothers and Sisters Priests from the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes, the Pietas Family, Relatives and Friends, where we discussed the next important stages for the consolidation of our common goals. May our Great Gods provide us all the Strength needed and Will, so that the appropriate Honors are re-attributed to the Next Circle, with even greater splendor and Strength to our Leaders, Flavius Claudius Julianus and Giorgios Gimitos Plethon. We thank those who honored us with their presence, those who arrived even late because of unresolved obligations, just to meet each other for a few minutes, those Brothers and Sisters of our House who did not manage to be in the “Synaxis” but even from a distance of kilometers managed to give their own presence.

The given Promise is always Valid.
Our Father Emperor, God Helios, is Eternal Winner!

Oikos of Thyrsos 

Onorare i prefetti leader, Giuliano e Pletone, il 26 giugno, Atene

L'Oikos di Thyrsos completò la tribolazione di tutti i giorni del 26 giugno al nostro Sacro Promalo

Il primo rito centrale ebbe luogo, come in ogni ciclo annuale, all'alba, sulla collina di Areios Pagos, vicino al Tempio della Dea Atena, proprio nel luogo in cui Hellas fu effettivamente iniziato dall'inseguimento dell'Ethos dei nostri Nazione, ma soprattutto, al punto in cui era sempre un ombelico per la giustizia nella città di Atene (insieme alla collina di Arditto). Di grande importanza è che nello stesso punto, gli Antenati hanno stabilito uno degli altari meno conosciuti del nostro Dio Ares, che è nuovamente onorato e la sua rituale estia purificata, da parte di Elleni.
I membri dell'Oikos hanno avuto il piacere e l'onore di celebrare il rito insieme ai sacerdoti del Supremo Consiglio degli etnici ellenici che hanno partecipato con le bandiere dell'agenzia ufficiale e riconosciuta della nostra religione etnica e di tutto il corpo dell'etnikoi, e anche insieme con i Sacerdoti della religione etnica romana dall'Unione religiosa "Pietas", che è venuto ad Atene, invitato dal nostro Oikos per il rito, come seguito alle nostre attività comuni delle comunità di fratellanza.
La data onoraria, è stata completata sul set del Sole, con un Rito del Ringraziamento e del Ringraziamento nella nostra sala "Aithon" di Oikos, dove abbiamo anche rinnovato la promessa data ai membri di Thyrsos. L'Onorevole Giornata è stata completata con un Simposio preparato da noi ai nostri ospiti, fratelli e sorelle sacerdoti del Supremo Consiglio di Ethnikoi Hellenes, la famiglia Pietas, Parenti e amici, in cui abbiamo discusso le prossime tappe importanti per il consolidamento dei nostri obiettivi comuni.
Possano i nostri Grandi Dei fornirci tutta la Forza necessaria e Volontà, in modo che gli Onori appropriati siano ri-attribuiti al Cerchio Successivo, con ancora maggiore splendore e Forza per i nostri Leader, Flavio Claudio Giuliano e Giorgios Gimitos Pletone.
Ringraziamo coloro che ci hanno onorato con la loro presenza, quelli che sono arrivati ​​anche in ritardo a causa di obblighi irrisolti, solo per incontrarci per qualche minuto, quei Fratelli e Sorelle di casa nostra che non sono riusciti a essere nella "Synaxis" ma anche da una distanza di chilometri è riuscito a dare la propria presenza.
La promessa data è sempre valida.
Il nostro Padre Imperatore, Dio Helios, è Eterno Vincitore!

Oiko di Tirso