Ανακοίνωση 424/ 07.07."2023"

Οι δύο επίσημοι φορείς των Εθνικών Θρησκειών σε Ιταλία και Ελλάδα, Associazione Tradizionale Pietas και Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ), μετά από μακρές επαφές και συζητήσεις, στο πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης είναι σήμερα σε θέση να ανακοινώσουν την ίδρυση του οργανισμού Ελληνική - Ρωμαϊκή Ένωση «Μεσόγειος/Mediterraneum», οι βάσεις του οποίου είχαν τεθεί από τον Βλάση Ρασσιά. 

Οι προτεραιότητες του οργανισμού είναι η αναβάθμιση των ενεργειών για την προστασία, ανάδειξη, προώθηση και διεύρυνση των θρησκευτικών νομιζομένων και του αξιακού συστήματος των εθνικών μας παραδόσεων. 

Στο άμεσο μέλλον θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες. 

Associazione Tradizionale Pietas 

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών 

__________________________________________________________________ 

ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE ASSOCIAZIONE ELLENICA ROMANA "MESOGEIOS/MEDITERRANEUM" 

Le due Organizzazioni Ufficiali delle Religioni Etniche in Italia e in Grecia, Associazione Tradizionale Pietas e Supremo Consiglio di Ethnikoi Hellenes (YSEE), dopo lunghi contatti e approfondimenti, nell'ambito della cooperazione e del sostegno reciproco, sono oggi in grado di annunciare la costituzione dell'Unione Ellenico-Romana "Mediterraneo/ Μεσόγειος", le cui basi erano state avviate già da Vlasis Rassias. 

Le priorità dell'organizzazione sono il potenziamento delle azioni per la protezione, la promozione, la crescita e l'espansione delle credenze religiose e dei sistemi di valori delle nostre Tradizioni Classiche ed Etniche. 

Maggiori informazioni saranno annunciate nel prossimo futuro. 

Associazione Tradizionale Pietas 

Supremo Consiglio di Ethnikoi Hellenes 

__________________________________________________________________ 

ESTABLISHMENT OF THE ORGANIZATION «HELLENIC - ROMAN ASSOCIATION "MESOGEIOS/MEDITERRANEUM"» 

The two Official Organisations of the Ethnic Religions in Italy and Greece, Associazione Tradizionale Pietas and Supreme Council of Ethnikoi Hellenes (YSEE), after long contacts and insights, in the context of cooperation and mutual support, are today in a position to announce the establishment of the Hellenic-Roman Association "Mediterraneum/Μεσόγειος", the basis of which had been raised by Vlasis Rassias. 

The organization's priorities are the upgrading of actions for the protection, promotion, elevation and expansion of religious beliefs and the value systems of our Classic - Ethnic Traditions. 

More information will be announced in the near future. 

Associazione Tradizionale Pietas 

Supreme Council of Ethnikoi Hellenes