• Τιμώντας τον μεγάλο πνευματικό άνθρωπο Ηρώδη Αττικό, προς τιμήν της θυγατέρας του οποίου Μαρκίας Αθηναϊδος σώζεται εν Αθήναις η επιγραφή που έδωσε το όλο έναυσμα, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών ανέθεσε στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου την δημιουργία (ψηφιοποίηση) μιας ιδιαίτερα όμορφης και σπάνιας αρχαιοελληνικής γραφής, την οποία, υπό το όνομα "Αθηναϊς", διανέμει δωρεάν επ' αγαθώ του πολιτισμού σε πάντα ενδιαφερόμενο.
  • In commemoration of Herodes Atticus, a distinguished man of letters whose daughter Marcia Athenais is honoured in an inscription which survives in Athens (said inscription having provided the motivation for the whole initiative), the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes has commissioned the Laboratory of Computational Mathematics, Mathematical Software and Digital Typography of the Department of Mathematics of the University of the Aegean to produce a character font for a particularly beautiful type of ancient Greek lettering. YSEE distributes this font free of charge under the name "Athenais", for the benefit of all admirers of Greek civilization.
  • En la memoire d' Herode Atticus, un homme de lettres celebre dont la fille Marcia Athenais est honoree par une inscription conservee a Athenes (inscription ayant d'ailleurs fourni la motivation pour cette initiative), le Conseil Supreme des Hellenes Gentils a commande le laboratoire de mathematique computationnelle, logiciel mathematique et typographie digitale de l'Universite de l'Egee de produire une police de caracteres pour un style d'ecriture grecque antique particulierement jolie. Nous distribuons cette police, sans aucune charge, au benefice de tous les admirateurs de la civilisation Grecque.
  • [ Free Download ]