από τον Βλ. Γ. Ρασσιά (αναδημοσίευση με άδεια)

Αβροκόμης
Αγλαόδωρος
Αγλαόμορφος
Αγλαός
Αγνός
Αγνοτελής
Άγριος
Αγροίκος
Αδάκρυτος
Αδήριτος
Αδωνεύς
Αεξίφυτος
Αθήητος
Αιγοβόλος
Αιγύπτιος
Αιθιοπικός
Αιολόμορφος
Αισυμνήτης
Ακερσικόμας
Ακρατοφόρος
Ακοίμητος
Ακόρητος
Ακροκάλιξ
Ακήρυκτος
Αλεξητήρ
Αληθής
Αλύσιος
Αμαίμακτος
Άμβροτος
Αμείδητος
Αμήτωρ
Αμπελόης
Αμπελοφύτωρ
Αμφιετηρής
Αμφιετής
Αμώμητος
Άναλκις
Άναξ
Ανθεύς
Άνθιος
Ανώτατος
Αοίδιμος
Απαλός
Απειλητήρ
Απειρόμοχθος
Απένθηρος
Απήμων
Αρεύς
Αρήϊος
Αριπρεπής
Αροεύς
Άρρητος
Αρχέγονος
Αρχέκακος
Ασίδηρος
Αστροχίτων
Ατάρβητος
Άτρομος
Αυξητής
Βακχείος
Βακχεπαιάν
Βακχεύς
Βακχεύτωρ
Βάκχος
Βασαρεύς
Βασιλεύς
Βοιωτός
Βοκραιρός
Βοτρυόεις
Βοτρυόκοσμος
Βοτρυοχαίτας
Βοτρυφόρος
Βριαρός
Βρισαίος
Βρόμιος
Βροτοσόος
Γαληναίος
Γαμοστόλος
Γελόως
Γηθόσυνος
Γιγαντολέτης
Γιγαντοφόνος
Γονόεις
Γοργυεύς
Γυναιμανής
Δασύλλιος
Διάκοσμος
Δίγονος
Διθύραμβος
Διμάτωρ
Δίμορφος
Διογενής
Δισσοτόκος
Διφυής
Δορυκτιπόλος
Δορυσόος
Δολόεις
Δόσερος
Δουσαρεύς
Δρακοντοκόμος
Εγερσίγελως
Εγερσίκορος
Εγερσίκωμος
Εγερσίμοθος
Ειραφιώτης
Ελελεύς
Ελεύθερος
Ελυγεύς
Ένορχος
Επάφιος
Επιλήνιος
Ερεβίνθιος
Ερίβρομος
Ερνεσίπεπλος
Ερωμανής
Ευαστήρ
Ευβουλεύς
Εύβουλος
Εύθυρσος
Ευϊερος
Εύϊος
Ευπεμάλος
Ευπολύβουλος
Ευρυχαίτης
Ευστέφιος
Εύυμνος
Ευώδης
Ζαγρεύς
Ζαγρής
Ζάθεος
Ζάλοχος
Ζέων
Ζηλαίος
Ζηλήμων
Ζηλοδοτήρ
Ζυγόδεσμος
Ζωογόνος
Ήβων
Ηδόθροος
Ηδυπότης
Ηδύς
Ηπεροπεύς
Ήπιος
Ηρικεπαίος
Θαλασσόμοθος
Θαλασσόπονος
Θαλασσοπόρος
Θεηγενής
Θέοινος
Θέρμιος
Θεσμοφόρος
Θηβαιγενής
Θηλυμανής
Θηλύμορφος
Θηλύφρων
Θιασώτης
Θομωλίων
Θρασύς
Θρήϊξ
Θριαμβο-διθύραμβος
Θυρσαχθής
Θυρσομανής
Θυρσοτινάκτης
Θυρσοφόρος
Θυωναίος
Θυωνεύς
Ίακχος
Ικάριος
Ιμερόεις
Ιμερτός
Ινδολέτης
Ιοβάκχος
Ιοπλόκος
Ισοδαίτης
Καδμείος
Καλεσίχορος
Καλλίνικος
Καλλωνάτης
Καλός
Καλυδώνιος
Κάρπιμος
Καρυβαρέων
Καρυμβοφόρος
Κελαδεινός
Κεραός
Κερασφόρος
Κεφαλλήν
Κισσόβρυος
Κισσός
Κισσοκόμος
Κισσοστέφανος
Κισσοφόρος
Κισσοχαρής
Κισσοχαίτας
Κισσοχίτων
Κρήσιος
Κρύφιος
Κρυψίγονος
Κύβηλος
Κωμαστής
Κωμαίος
Λαγαβόλος
Λαμπτήρ
Λευκανίτης
Λευκοχίτων
Ληθικηδής
Ληναίος
Λικνίτης
Λιποπτόλεμος
Λυαίος
Λυδός
Λυσιμελής
Λυσιμέριμνος
Λύσιος
Λυσιπαίγμων
Λυσίπονος
Λυσίφρων
Λυσσάς
Μαιναδικός
Μαινόμενος
Μαιόνιος
Μανιακός
Μαρωναίος
Μεγασθενής
Μεθυδώτης
Μεθυμναίος
Μεθυσραλής
Μειλίχιος
Μελαναιγής
Μελλόγαμος
Μελπόμειος
Μενεπτόλεμος
Μενώλιος
Μητρηφόρος
Μητροτρεφής
Μυγδένιος
Μυριόμορφος
Μύστης
Νάξιος
Ναρθηκοφόρος
Νεβριδόπεπλος
Νεβροχίτων
Νεβρωδεύς
Νηπενθής
Νυκτέλιος
Νυκτέριος
Νυκτοπόλος
Νυκτοφαής
Νυσαίος
Νυσήϊος
Ξανθοκάρηνος
Ξενοδώτης
Ξυνός
Ξυστοβόλος
Οβρομόθυμος
Οινοβαρής
Οινοδότης
Οινόφυτος
Οινόχυτος
Οίνοψ
Οιστρήεις
Οργίλιος
Όργιος
Οργιοφάντης
Ορειμανής
Ορεσικόμος
Ορεσίτροφος
Ορεσιφοίτης
Ορέσκιος
Ορθός
Ορίβακχος
Οριπλανής
Ορισίνομος
Οριτρεφής
Ορμάδιος
Ορχηστήρ
Παιδοκόμος
Παντοδυνάστης
Παρίπολος
Παυσίπονος
Πατρώος
Περικιόνιος
Περισθενής
Πλαγκτήρ
Ποθόβλητος
Ποθυνός
Ποκιλόβουλος
Πολίτης
Πολυβλέφαρος
Πολύβουλος
Πολυγηθής
Πολυειδής
Πολύκωμος
Πολυπάρθενος
Πολυπότης
Πολυστάφυλος
Πολυστέφανος
Πολυώνυμος
Πολύϋμνος
Πρωτόγονος
Πυρίβρομος
Πυριπνείων
Πυρίσπορος
Πυριφεγγής
Πυρογενής
Ραδινός
Ρηνοχοριεύς
Ρηξίνοος
Ρηξίχθων
Ρικνώδης
Ροιζήτωρ
Σαβάζιος
Σαβάσιος
Σακίτης
Σάτυρος
Σαώτης
Σεμεληγενέτης
Σεμεληεύς
Σκηπτούχος
Σκιρτητής
Σταφυλικόμος
Σφάλτης
Σφελασφόρος
Σωτήρ
Τανυπλόκαμος
Ταυροκέφαλος
Ταυρόκερως
Ταυρόκρανος
Ταυρομέτωπος
Ταυρόμορφος
Ταυροφαής
Ταυροφόνος
Ταύρος
Ταυρωπός
Ταχύμηνις
Τελετάρχης
Τερψίβροτος
Τρίγονος
Τριφυής
Τρύγωνος
Τυρρηνολέτης
Τυφλός
Υγρόμυθος
Υγρός
Ύης
Υλήεις
Υμενήϊος
Υπναλέος
Υπνόεις
Υπνοφόβης
Υποβρύχιος
Υποκόλπιος
Φαυστήριος
Φεραυγής
Φηρομανής
Φιλάγρυπνος
Φιλάκριτος
Φιλάλυπος
Φιλίυϊος
Φιλόβοτρυς
Φιλομειδής
Φιλοπαίγμων
Φιλοπευθής
Φιλόπτορθος
Φιλόσαρθμος
Φιλοσκόπελος
Φιλοστάφυλος
Φιλόστοργος
Φιλοτίμητος
Φιλοχορευτής
Φοιταλιώτης
Φρενοθελγής
Φρικτός
Φυγαλώς
Φυγοπτόλεμος
Φυτηκόμος
Χαλίφρων
Χαλκιχίτων
Χαρίεις
Χθόνιος
Χλαόκαρπος
Χοιριμανής
Χορευτής
Χοροτερπής
Χοροίτυπος
Χοροπλεκής
Χρύσασπις
Χρυσεγχής
Χρυσεομύτρας
Χρυσόκερως
Χρυσοκόμης
Χρυσωπής
Ψευδολέας
Ψεύστης
Ψίλας
Ψορομηδεύς
Ψυχαδαϊκτης
Ψυχιπλανής
Ωμάδιος
Ωμηστής
Ωρεσίλοιπος
Ώριος