Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την Ιδρυτική ανακοίνωση της Ελληνικής - Ρωμαϊκής Ενώσεως "Μεσόγειος", είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα, την επίσημη συμμετοχή στον οργανισμό, των Εθνικών της Κύπρου.
Το ΥΣΕΕ Κύπρου, το οποίο καλοσωρίζουμε εγκαρδίως, πλέον, μετέχει των σχεδιασμών για τις μελλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού, των οποίων οι σχεδιασμοί, ήδη προχωρούν συνεργατικά, με ταχείς ρυθμούς, κάτι που μένει να αποτυπωθεί στο άμεσο μέλλον.
Στην απαραίτητη και ισχυρή βάση της ομόνοιας και της αλληλεγγύης, διευρύνουμε τις δυνατότητες μας, και προσθέτουμε επιπλέον σθένος, στην δυναμική του έργου που απαιτείται να παραχθεί, για την προστασία, τη διεύρυνση, την ανάδειξη και εδραίωση εκ νέου των Εθνικών μας Παραδόσεων.
H Θεά Φιλότης, και η Θεά Fides είθε να είναι πάντοτε Αρωγοί μας.

ANNUNCIO DELL' PARTECIPAZIONE DELL' YSEE DI CIPRO ALL' ASSOCIAZIONE ROMANO - ELLENICA «MEDITERRANEUM»

A breve distanza di tempo dall'annuncio della Fondazione dell'Associazione Romano-Ellenica "Mediterraneum", oggi siamo lieti di annunciare la partecipazione ufficiale dei Ciprioti Etnici nella nostra organizzazione.
La sezione Cipriota dell'YSEE, alla quale diamo un caloroso benvenuto, da ora in poi, parteciperà ai piani per le future attività dell'associazione, i cui piani stanno già progredendo molto rapidamente in collaborazione , in qualcosa che avrà eco in un futuro immediato.
Sulla forte e necessaria base di unità e solidarietà, espandiamo le nostre possibilità e aggiungiamo un vigore extra, nelle dinamiche del lavoro che è necessario portare avanti, per la protezione, espansione, promozione e consolidamento delle nostre Tradizioni Etniche.
Possano le Dee Philotis e Fides supportarci sempre.

ANNOUNCEMENT OF THE JOINING OF THE YSEE OF CYPRUS INTO THE HELLENIC-ROMAN ASSOCIATION "MEDITERRANEUM"

In a short time since the Founding announcement of the Hellenic-Roman Association "Mediterranean", we are very pleased to announce today the official participation of the Ethnic Cyprians in our organization.
The YSEE Cyprus, which we heartily welcome, from now on, participates in the planning for the future activities of the association, whose plans are already progressing collaboratively, at a rapid pace, something that remains to be reflected in the immediate future.
On the necessary and strong basis of unity and solidarity, we expand our possibilities, and add extra vigor, in the dynamics of the work that is required to be produced, for the protection, expansion, promotion and consolidation of our Ethnic Traditions.
May the Goddesses Philotis and Fides always support us.