από τον Βασίλειο Πελασγό Γούσιο

Ομιλία γενομένη επί του Ολύμπου (Πλάτωμα Ξηρολάκκου) κατά την Σύνοδον Ελλήνων Θρησκευτών την
Χρονοδίτην (1), 9ην Ηραίου (Σεπτεμβρίου) 1995 μ.Α.Τ.

Αγαπητοί φίλοι,

Ευρισκόμεθα εις περιοχή του Πανευφήμου, του Ιερού, του
Θεοβαδίστου Ορους των Ολυμπίων.
Σ' αυτήν την ευτυχή σύναξι μάς έφερε η ανάγκη
εκπληρώσεως ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος.
Η συστοίχησις εις ένα αγώνα υπέρ της αποκαταστάσεως
των πραγμάτων της πατρογονικής μας θρησκευτικότητος.
Η άρσις, όσον ένεστε κατά το παρόν, των συνεπειών της επιβολής
ενός πολυχρονίου καθεστώτος υποδουλώσεως της Ελλάδος
εις παντοίους τυράννους, μονοκράτορας και δεσπότας σωμάτων
και φρονημάτων. Είναι μακρά η περίοδος αυτή της δουλείας, κατά
την οποίαν οι επικυρίαρχοι του ιερού αυτού τόπου επεδίωξαν
τον αφανισμόν της Ελληνοσύνης, επεχείρησαν την ολοσχερή
καταστροφήν του πολιτιστικού μας εποικοδομήματος και τον ηθικόν
και πνευματικόν εξανδραποδισμόν του Εθνους το οποίον υπήρξε ο
πρωτουργός του παγκοσμίου πολιτισμού. Διότι προκειμένου να
επιβάλλουν επί των Ελλήνων τας ολοκληρωτικάς των ιδεοληψίας
εθεώρησαν ότι, άνευ ετέρου, να εκθεμελιώσουν, ν' ανασκάψουν
το παν.

Παν ό,τι απετελούσεν γέννημα πνεύματος και φρονήματος ευψύχου
και ελευθέρου -Ελληνικού!
Υπέρ παν άλλον, πρωτίστως, κυρίαρχος επιδίωξις των εχθρών του
Ελληνισμού ήτο -ιδιαίτατα- η ανακοπή και παύσις της λειτουργίας του
φιλελευθέρου παρ' ημίν θρησκευτικού συστήματος, η καταστροφή, η αποικοδόμησις των ιερών ημών και επέκεινα η αλλοτρίωσις της θρησκευούσης ελληνικής ψυχής.
Εγνώριζον οι καταχθόνιοι διωταί και ολετήρες του πολιτισμού μας δικτάτορες και οι εβραιοχριστιανοί χωροδεσπόται της Ρώμης και του Βυζαντίου ότι οι ναοί -και δη τα Χρηστήρια- ήσαν εστίαις πνευματικής, ηθικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής καλλιεργείας και εξυψώσεως του ατόμου, συντελεστήρια της προόδου του έθνους μας. Οντως, εκείσε ενεκτίσθησαν με το αιώνιον πνεύμα της Δικαιοσύνης οι αισυμνήται νομοθέται των ελληνίδων πολιτειών του παρελθόντος -αυτών των πυρήνων αυτονομίας, αυτοοργανώσεως της κοινωνίας, της δημοκρατικής συγκροτήσεως-' εκείθεν οι εργάται του πολιτισμού, φιλόσοφοι, καλλιτέχναι και δραματουργοί, παρέλαβον τας κλείδας της ερμηνείας των μύθων της κοσμογονίας, τας μυστικάς κλείδας της Τέχνης και της Ποιήσεως.

Οι Ελληνομάχοι δικτάτορες και οι τα φαία φορούντες, μετέβαλον την Ελλάδα, τας Ελληνικάς χώρας, εις έναν απέραντον ερειπιώνα. Κατέστρεψαν όλας τας δομάς των φιλελευθέρων -φιλοθέων- πολιτευμάτων μας. Ελεηλάτησαν και επυρπόλησαν τον ιερό μας τόπον-: είναι οι εμπρησμοί του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος (αρχής γενομένης από τα ιερά ημών άλση και δάση).
Εξώρησαν το Ελληνικόν Πνεύμα κατακάψαντες τα ταμεία της γνώσεως, τας περιωνύμους εθνικάς μας βιβλιοθήκας. Εφόνευσαν ιερείς, διδασκάλους και -προ παντός- χιλιάδας ή και χιλιάδας χιλιάδων, αγροτών, ανθρώπων της υπαίθρου, των ανθρώπων της φύσεως λατρών, των πνευματοδόξων, των πηγαίων φυσιολα τρών, των παγανών. Απηγόρευσαν και την χρήσιν αυτού τούτου του εθνικού μας ονόματος.
Την ρήτραν "Ελευθέρους αφήκεν πάντας Θεός. ουδένα δούλον η Φύσις πεποίηκεν", την αποτελούσαν βασικόν άξονα της θρησκευτικότητός μας, την εθεώρησαν οι αρνησιπάτριδες και αρνησίθρησκοι εβραιοχριστιανοί ως... καταχρηστικήν!!! Κατ' αυτούς, ουχί ελευθέρους πολίτας -(και δη φίλους των Θεών ημών)- αλλά δούλους του δαιμονίσκου Ιεχωβά πρέπει, εφεξής, να θεωρούμεν εαυτούς, ιστάμενοι, προ της σκεπτομορφής του, μετά φόβου, τρόμου και δουλοφροσύνης!

Η διαδρομή αυτών των 1.700 περίπου ετών από των αποφράδων εκείνων ημερών (κατά τας οποίας οι εσμοί των προσοικειωθέντων τον στυγερόν δικτάτορα Κωνσταντίνον φαιορασοφόρων και των τούτοις προστηθέντων δούλων και απελευθέρων της Ρώμης, επέβαλον, δια του φασγάνου, εις τον Ελληνισμόν το επικρατούν ακόμα στη χώρα μας συνεπεία κρατικής.. υποστηρίξεως και δη "συνταγματικής"... "προνοίας"!!!, οθνείον "θρήσκευμα", "θρήσκευμα" πνευματικής και ηθικής νοσηρότητος, ως και τυφλής πίστεως εις πώποτε μη υπάρξαντα εις την σφαίραν των πνευματικών οντοτήτων, θεωρούμενον και... "αυθέντην" του κόσμου!, όμως άκρως εθνοφυλετιστήν (φιλοϊουδαίον) και... κατακτητή λαών και χωρών! μισόκοσμον και μισάνθρωπον αυτόν κακοδαίμονα Ιεχωβά, τον επιλεγόμενον... "πανάγαθον"!!!) - η χρονική αυτή περίοδος επαναλαμβάνω, ουδέν άλλον απέδειξεν, ειμή το ανεπιτυχές του εγχειρήματος του κατά του έθνους μας εγκλήματος, των επιδιωξάντων τον αφανισμόν του εβραιοχριστιανών. Καθ' ότι αυτοί, μέσω μιας εκ των ενόντων, με δανεικά εξ Ιουδαίας, υλικά, επιχειρηθείσης να κατασκευασθή και να εμπεδωθή στον τόπο μας ψευδοθρησκείας, την παντί τρόπω εξουθένωσιν του έθνους μας απεργάσθησαν.

Τα παραμύθια περί "ελληνο"-χριστιανικού "πολιτισμού" είναι εφευρήματα εκείνων, οι οποίοι ηθέλησαν να "εξοικονομήσουν" τα πράγματα ούτως, ώστε να επιτύχουν την διαιώνισι αυτής της απεχθούς πνευματικής και πολιτικής δικτατορίας των ρασοφόρων και των παντοειδών καισάρων και σουλτάνων των.
Ο Ελληνισμός και ο λεγόμενος "χριστιανισμός" σχετίζονται τόσον μεταξύ των και δύνανται να συναρμοσθούν και να ενωθούν εις στοιχείον εν, όσον το ξύλον και ο σίδηρος δύνανται να διαχυθούν το εν προς τον άλλον και να παραγάγουν τον ...ξύλινον σίδηρον!
Οι ρασοφόροι, οι χωροδεσπόται, οι ηγούμενοι και οι μοναχοί (οι επιλεγόμενοι και... "καλόγεροι"!), οι διαβόητοι ψευδοϊεροκήρυκες, οι τρομοκράται αυτοί του καλουμένου "χριστεπωνύμου" "πληρώματος", οι αδελφοί και αι αδελφαίς του ελέους, αι κυρίαρχοι του παιγνίου παρεκκλησιαστικαίς λεγόμεναις οργανώσεις, η περιβόητος "επιτροπή" του ... αντιαιρετικού(!) καλουμένου "αγώνος", τα "αδελφάτα" του
"Σωτήρος", της "Ζωής", της "Λυδίας", των Χ.Ε.Ν. και των Χ.Α.Ν., τα ..."κατηχητικά"... "συνεργεία" κ.ά. κατανοούν ότι, προϊόντος του χρόνου, η διαχείρησις της εξουσίας και της κυριαρχίας των πλέον ως λειμεώνων πλούτου επιγείου, προελθόντος, το πλείστον, εκ διαρπαγής από την εθνικήν περιουσίαν, τας εθνικάς γαίας, τα εθνικά ιερά και από την εκμετάλλευσιν της κουφότητος και αμνησίας εθνικής των αγελαίων "πιστών", των μεμανδρωμένων από τους... "πατέρας" εις τα... ποιμνιοστάσια των αβούλων αποδεκτών του ..."θελήματος" του αύχου και από αιώνων νεκρού κακοδαίμονος της παλαιστινιακής και αιγυπτιακής ερήμου, του Ιεχωβά, ήγουν της κυριαρχίας των επί έθνους φιλοπροόδου και φιλελευθέρου, η τοιαύτη εξουσίασις αρχίζει και ξεφτίζει, κατά το δη λεγόμενον.
Τούτου ένεκα, προκαλείται εις αυτούς γένεσις προβλημάτων δια το... μέλλον των και την επιβίωσίν των!

Περισσότερον παντός άλλου εθορυβήθησαν ούτοι, όταν αντελήφθησαν ότι, πέραν των ιεχωβάδων, των παλαιοημερολογητών, των "πεντηκοστιανών", των "ευαγγελικών", των "μορμόνων" και των άλλων θλιβερών αποκομμάτων της νοσηράς ιεχωβαλαγνείας, συνιστώνται ήδη και πραγματοποιούν την δημοσίαν εμφάνισή των ενώσεις Ελληνοφρόνων διεκδικούντων, φυσικώ δικαίω, την αποκατάστασιν, στην Γη των Προγόνων μας, των Πατρίων Θρησκευτικών μας Θεσμίων. Διό προσπαθούν, ανεπιτυχώς βεβαίως, ν' ανακόψουν αυτό το εθνικόν ρεύμα ομιλούντες περί επιστροφής στην Γη μας της δήθεν -(ελληνικής!)- "ειδωλολατρείας"!
Βεβαίως, η Ελληνική Θρησκεία ήτο και είναι Πνευματόδοξος Φυσιολατρεία. Καταφανής ειδωλολατρεία είναι αντιθέτως η θρησκεία εκείνη η οποία κατέστησε "κοινωνικά είδωλά" της τους διακριθέντες εις τα όργια βεβηλώσεως και καταστροφής πνευματικών έργων και αξιών αξέστους δουλαγωγούς του Ιεχωβά, εμπορευομένη τα ...οστά αυτών και τας, δια αισθητικών απαξιών, απεικονίσεις των, τας καταστάσας λατρευτικά είδωλα, ασπαζόμενα από τους τελούντες εν μακαρία αγνοία, ένεκα λήθης,συνέλληνας!

Τοιαύτη ειδωλολατρική είναι η "χριστιανική" καλουμένη θρησκεία.
Οι ρασοφόροι, παρά τας αθλιότητας ωρισμένων πολιτικάντηδων και νεοκόπων... "πιστών" αυθεντών κομμάτων και απαρνητών των φιλελευθέρων ηθικών και πολιτικών αξιών μας και οίμων συμμάχων των, θα περιέλθουν εις θέσιν αμύνης έναντι των απαιτούντων δικαιοσύνην Ελλήνων -καίτοι, ωρισμένως, επιχειρούν να καλλιεργήσουν κλίμα επιστροφής του σκοτεινού, του αλήστου μνήμης, μεσαίωνος (λ.χ. Φλώρινα, Λαγκαδάς κ.ά.)- θα ευρίσκονται εφεξής μόνον εις θέσιν απολογητικήν. Διό ματαιοπονούν υβρίζοντες τον Ελληνισμόν. Και τούτο θα πρέπει να το αντιληφθούν εγκαίρως κηρύσσοντες το "φαλιμέντον" του ιεχωβισμού-παυλισμού. Διότι η πατρογονική μας θρησκεία, οσημέραι, θα ανακτά, μικρόν, έστω, κατά μικρόν τον ζωτικόν αυτής χώρον, ως ηθική, πνευματική, φυσική και βιολογική αναγκαιότης. Και αντιδρώντες οι τα φαιά φέροντες σπασμωδικώς προς τας εξελίξεις αυτάς απλώς, ως θα έλεγεν και ο Δίος Ιουλιανός, προς κέντρα λακτίζουν. Τώρα εις εμάς τους θρησκευτάς της πατρογονικής μας θρησκευτικότητος εναπόκειται το καθήκον της ενεργοποιήσεως και δραστηριοποιήσεως δια την δημιουργίαν των συνθηκών της διευρύνσεως, ολονέν, του κύκλου των ενωτιζωμένων με αυτήν Ελλαδιτών και, εν τέλει, πάντων των Ελλήνων.

[Και εις το σημείον αυτό θεωρώ ότι έχομεν υποχρέωσι να εξάρωμεν το παράδειγμα της κρατησάσης εν μέσω αντιξοοτήτων πολλών, ανημμένον τον πυρσόν της πατρογονικής μας θρησκευτικής παρακαταθήκης, της πελασγικής θεσπρωτικής γενεάς των Θυαμίων Γλαυσίων (Καλάς), της διαιωνισάσης, μέχρι του παρόντος, ζωντανά τα πλείστα καταπιστεύματα προαιωνίου θρησκευτικού βίου, τα οποία και πρέπει να μεταλαμπαδεύσωμεν και εις την γην των προγόνων των, εις την ιεράν γην του προαιωνίου (Πελασγικού-Πανελληνικού) Χρηστηρίου της Δωδώνης, της ηπειρωτικής Ελλάδος].

Περαίνων, τονίζω και πάλιν την ανάγκην της ενεργοποιήσεως πάντων ημών υπέρ του ως άνω εθνικού σκοπού. Πρέπει να προκαλούμεν τακτικάς τοιαύτας συνελεύσεις ημών των θρησκευτών Ελλήνων, να συγκροτούμεν ενώσεις, εις ωρισμένας δε περιπτώσεις και θρησκευτικάς κοινότητας, να ορίζωμεν κληρικούς (κληρωτούς) ιερείς, να χρησιμοποιούμεν πάντα πρόσφορον χώρον ως ναόν, εν τέλει να
δημιουργήσωμε τας προϋποθέσεις, τας βάσεις επί των οποίων θέλει ανεγερθήναι το νέον οικοδόμημα του αναγεννωμένου εθνικού ημών θρησκευτικού βίου όστις υπήρξεν η υποδομή του απαραμίλλου Ελληνικού πολιτισμού.

Σας ευχαριστώ.


Σημειώσεις
(1) Εβδομάς (Σεπτή): Ηλιοδίτη (Κυριακή), Σεληνοδίτη (Δευτέρα), Αρεοδίτη (Τρίτη), Ερμοδίτη
(Τετάρτη), Ηρα-δίτη (Πέμπτη), Αφροδίτη (Παρασκευή), Χρονοδίτη ή Τιτανοδίτη (Σάββατο).